تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - تو و بادبادک...!
 

تو و بادبادک...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: سه شنبه 7 اردیبهشت 1389

 

می دوی...

منم دنبالت می دوم...

پری از شوق و شادی...

هر چند قدم که می ری...

بر می گردی و با اون چشمای خوشگلت که پر از برق امیده به من نگاه می کنی و لبخند می زنی...

و منو دنبال خودت می کشونی...

بند بادبادکتو گرفتی و به پروازش توی آسمون نگاه می کنی...

با لبخند به بادبادکت نگاه می کنی...

ولی من می دونم...

نه تو آزادی...

نه بادبادک...

فقط هردوتون دستخوش بازی شدین...

میام و دلگیر از همه چیزهای تلخی که دوروبرمون هست...آروم بلندت می کنم و تورو در آغوش می گیرم...

عجله ای ندارم که از تلخیها بدونی...

پس منم بهت لبخند می زنم...

همین که توی بغلمی...کافیه...

فردا پر از سختیهاست...

ولی این زندگیه...

 

() نظرات