تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - در آستانه شروعی دیگر...!
 

در آستانه شروعی دیگر...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 6 اردیبهشت 1389

 

در آستانه شروعی دیگر...

با تمام خستگیهایی که از گذشته مانده و تا به حال به دوش می کشیدم....

می آیم...

کوله بار گذشته ام را رها می کنم و دیگر حتی برای لحظه ای هم بر نمی گردم که وقتم را تلف کنم...

این منم...

انسانی با خواسته ها و شخصیتی خاص خود...

به سیری که تاکنون در زندگی داشته ام می نگرم...

چیزهایی آموخته ام و تجربیاتم را دوست دارم...

خودم را دوست دارم...

انسانها و طبیعت اطرافم را دوست دارم...

اکنون آماده نبردم...

نبردی سخت با زندگی...

به پاهایم اطمینان می کنم و گام بر می دارم...

می دانم...

می خواهم...

و می روم...

 

() نظرات