تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - سرعت تغییرات...!
 

سرعت تغییرات...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 4 اردیبهشت 1389

 

مناسبات اجتماعی بر پایه یک سری سنتها که از قبل بوده و می توان گفت بر اساس یک سری تغییرات زمانی و شرایطی کمی متفاوت و از قبل خود متغیر تر خواهد شد.

حال این تغییرات می توانند مخرب یا سازنده باشند.در صورتی مخرب هستند که سرعت تغییرات شرایط سیاسی و پیشرفت صنعتی و به زبانی ساده تر پیشرفت تمدن بیشتر از سرعت تغییرات روابط و مناسبات اجتماعی باشد.

گرچه شرایط جتماعی همیشه تحت تاثیر مستقیم پیشرفت علم و تمدن بوده...ولی با پیشرفت علم،تازه و نو شدن قوانین و عرفهای جوامع تضمین نمی شود.

خیلی از عرفها غلط و کهنه هستند و درخور شرایط کنونی نیستند ولی این مشکلات همچنان گریبانگیر ما هستند.

ولی مسئله ای که قابل توجه است این است که همیشه اگر در این شرایط قرار بگیریم کاری جز شکایت و گله نداشته و اجتماع و مردم اجتماع را زیر سوال می بریم...حال اینکه خود ما یز از همان مردم هستیم و ما هستیم که اجتماع را تشکیل می دهیم...پس می توانیم حتی اگر ناچیز نیز به نظر برسد در شرایط خود تغییراتی ایجاد کنیم...

مهم این است که سرعت تغییرات جهانی(تمدن و علم و صنعت)با سرعت تغییرات قوانین اجتماعی هماهنگ باشد.

 

() نظرات