تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - چکامه...!
 

چکامه...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 28 فروردین 1389

 

شماها پادشاه هفتمو خواب می بینین...

به قول یارو گفتنی...

من اما می چرخم و شبگردی می کنم...

سایه هارو می بینم و صداها رو می شنوم...

صداهای عجیبو...

وقتی شماها پادشاه هفتم خواب می بینین...

به قول یارو گفتنی...

یه سگی که زوزه مرگ می کشه...

یه گربس که می ناله از درد عشق...

یه مست که گم شده میون دالون...

یه دیوونه تق...می زنه رو پشتم...

قش قش یه نشوه رو می شنوم که واسه خوشایند مشتری وانمود می کنه که غرق لذته...

خودشو زده به شادی و رو بستر داره می تنه به خودش...

شماها پادشاه هفتمو خواب می بینین...

به قول یارو گفتنی...

اما یهو مشتری وحشت می کنه...

تو دلش همچنان نعره می زنه که پنداری زیر کلبتین دندون سازه...

حتی از اونم ترسناک تر...

مردی از زیر تخت جسته و آروم آروم...

بهش نزدیک می شه...

شماها پادشاه هفتمو خواب می بینین...

به قول یارو گفتنی...

و مشتری تو دل شب...

چشاش افتاده به طاق...

یه فلک زده نفله شده به دست یه مرد دیگه واسه خاطر یه مشت پول کوفتی...

واسه خاطر چندر قاز...

شماها پادشاه هفتمو خواب می بینین...

به قول یارو گفتنی...

و مشتری...

تو دل شب جون می سپره...

فردا کس و کارش عزاشو می گیرن با شن و شین...وصل و...

شماها پادشاه  هفتمو خواب می بینین...

شب به خیر هموطن...!

                                                                                " ترجمه احمد شاملو"

 

() نظرات