تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - تو کی هستی...؟!
 

تو کی هستی...؟!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 فروردین 1389

 

توی چشماش زل زده بودم...

نمی دونم چرا داشت منو نگاه می کرد...

صورت آشنایی داشت...

ولی هرچی فکر می کردم نمی تونستم بشناسمش...

بهش اخم می کردم...اونم اخم می کرد...

ولی نمی تونستم حتی یه تبسم خشک و خالی هم که شده روی لبام بنشونم...

دیگه داشتم کلافه می شدم...

پرسیدم تو کی هستی...؟

ولی هیچ جوابی نمی شنیدم...

می خواستم ازش بپرسم توی آینه من چیکار می کنی...؟

 

() نظرات