تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - ضرورت تاریخ و تکامل...!
 

ضرورت تاریخ و تکامل...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 16 فروردین 1389

 

پروسه ی تاریخی پدیده ایست که همه به نوعی با آن درگیر و جزئی از آن هستیم.

سیر تکامل تاریخی رایطه ای تنگاتنگ با شرایط و عوامل اجتماعی دارد.در واقع می توانیم تاریخ را تکامل جوامع انسانی از آغاز تا پایان آن در نظر بگیریم.هر فرهنگ و مرحله ای از تاریخ که در پروسه تکامل قرار دارد جزئی از این پروسه است با توجه به ضرورت وجودی اش پدید می آید و تا هنگامی که جنبه کاربردی دارد واقعیت پیدا می کند.

در واقع این شرایط اجتماعی و ضرورت است که مراحل مختلف تاریخ را پدید می آورد.با توجه به این مسئله می دانیم که هر مرحله ای نیز تا هنگامی که به آن درجه از رشد خود برسد و انسجام و یگانگی خود را بدست آورد تا وارد مرحله ای جدید شود ادامه پیدا خواهد کرد و زمانی که بستر آن فراهم شود تحول ایجاد شده و مرحله قبلی به پایان رسیده و مرحله ای نو آغاز می شود.در این شرایط است که انسانهای برجسته در تاریخ پدیدار می شوند.در واقع انسانی که تا کنون با باورهایی زندگی می کرده حال متوجه این تحول شده و تاثیرات متفاوتی را از آن می پذیرد.برخی دچار پوچ گرایی می شوند،زیرا باورهایی که تا کنون داشته اند را در حال فنا می یبینند و هضم آن مشکل می تواند باشد.درست در این شرایط است که انسانهای برجسته تاریخ خود را نمایان می سازند. در واقع این انسانها نیستند که برجسته و متفاوت از دیگران هستند،بلکه شرایط اجتماعی و تاریخی است که این امکان را به آنان می دهد که تواناییهای خود را بشناسند و برای شکوفایی آن بکوشند.

پس می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که همانگونه که انسان همواره در طول زندگی خود ،خود را مورد نقد قرار داده و به بازسازی خود می پردازد،تاریخ نیز به همانگونه در حال تغییرو تکامل است.

 

() نظرات