تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - این است زندگی...!
 

این است زندگی...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: شنبه 14 فروردین 1389

 

رفتیم بی هیچ پاسخ و جواب

                                   رفتیم به سوی طلوع آفتاب

زیر گریه سحاب 

                         در رهگذار باد

این من بدم که با همه سختی گریختم

                                    از گریه ها و ضربه توفان گریختم

خورشید کجاست تا مرا  صدا کند؟

                                     ماه کجاست تا مرا در خواب کند؟

اینک صدای خروشان رودها

                                   با من گوید که فردا چه ها کند

روم تا بینم زندگی

                     چه با ما کند؟

چه دردها کشیم...

                       چه غمها خوریم...

چه روزها که به هر کس و هر چیز

                                             دل خود خوش کنیم...

در من چه چیزهاست؟

                             در تو چه عشق هاست؟

در مسیر این باد خشمگین عجول

                                         مرگ چه برگهاست؟

گویی که روزگار

                   هر پاییزو بهار

                                     هر لحظه از زمان

                                                          هر روز روزگار

 

بی هیچ وقفه ای...کار خود کند

                                       کاری که هیچکس را از آن گریز نیست

این است زندگی...

                       گذر روزها

                                       هفته ها

                                                  ماه ها

                                                            سالهای پیایپی

بی هیچ پرسشی...

                          

از کسی که آیا

                  راضی هستی تو... از این زندگی؟

 

 

                             از شعرهای خودمه                 12:14      9/8/88

 

() نظرات