تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - حلقه...!
 

حلقه...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 اسفند 1388

 

دخترک خنده کنان گفت که چیست

راز این حلقه زر؟

راز این حلقه که انگشت مرا

اینچنین تنگ گرفته است به بر؟

 

راز این حلقه که در چهره او

این همه تابش و رخشندگی است

مرد حیران شد و گفت:

حلقه خوشبختی است،حلقه زندگی است

 

همه گفتند:مبارک باشد

دخترک گفت:دریغا که مرا

باز در معنی آن شک باشد

 

سالها رفت و شبی

زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر

دید در نقش فروزنده او

روزهایی که به امید وفای شوهر

به هدر رفت،هدر

 

زن پریشان شد و نالید که وای

وای ،این حلقه که در چهره او

باز هم تابش و رخشندگی است

حلقه بردگی و بندگی است

 

                                                                        فروغ فرخزاد

 

() نظرات