تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - دوزخیان...!
 

دوزخیان...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 اسفند 1388

 

گویند که دوزخی بود عاشق و مست

                                                      قولیست خلاف،دل در آن نتوان بست

گر عاشق و مست دوزخی خواهر بود

                                                      فردا باشد بهشت همچون کف دست

گویند بهشت و حور عین خواهد بود

                                                           وانجا می ناب و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک؟

                                                            چون عاقبت کار همین خواهد بود

من ظاهر نیستی و هستی دانم

                                                              من باطن هر فراز و پستی دانم

با اینهمه از دانش خود شرمم باد

                                                               گر مرتبه ای ورای مستی دانم

ای صاحب فتوی ز تو پر کارتریم

                                                           با اینهمه مستی ز تو هشیار تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

                                                                انصاف بده،کدام خونخوار تریم؟

 

                                                                                                 "خیام"

 

() نظرات