تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - راز زندگی...!
 

راز زندگی...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: سه شنبه 19 مهر 1390

 

...

از زندگی...

می خواهم از زندگی بگویم...

اینکه با هر تنشی و تغییری چه بر سر اصول و روابط می آید...

از هر تنشی به چه می توان رسید...

و از هر تغییری چه چیز را می توان فهمید...

به ناچار تغییرات را چه سخت و چه آسان پذیرا می شویم و طوفان به پا می کنیم...

طوفانی بس زیبا و بس زشت...

زندگی تغییر است...

از هرآنچه مرا در سکون قرار دهد می گریزم...

و این راز زندگی من است...!

 

() نظرات