تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - چه شد...؟!
 

چه شد...؟!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1389

 

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

                                                         دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست

                                                          خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

                                                        حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست

                                                        تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

                                                             مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند

                                                         کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

                                                           عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

                                                     کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

                                                         از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

                                                                                                                                  "حافظ"

 

() نظرات