تبلیغات
پرواز پرستوها پرواز پرستوها - هنر گام زمان...!
 

هنر گام زمان...!

نویسنده: پرستو

تاریخ ارسال: پنجشنبه 27 خرداد 1389

 

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

 

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

 

تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

 

آبی که برآسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

 

باشد که یکی هم به نشانی بنشیند

بس تیر که در چله این کهنه کمان است

 

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

این دیده از آن روست که خونابه فشان است

 

دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازیچه ایام دل آدمیان است

 

دل بر گذر قافله لاله و گل گشت

این دشت که پامال سواران خزان است

 

روزی که بجنبد نفس باد بهاری

بینی که گل و سبزه کران تا به کران اسا

 

ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی

دردی ست در این سینه که همزاد جهان است

 

از دادو داد آنهمه گفتند و نکردند

یا رب چه قدر فاصله دست و زبان است

 

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری

این صبر که من می کنم افشردن جان است

 

از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود

گنجی ست که اندر قدم راهروان است

                                                                                                    "ه.ا.سایه"

 

 

() نظرات